MBA Podnikanie a spoločnosť

Cieľom programu MBA Podnikanie a spoločnosť je praktická orientácia v problematike činností priamo spojených s podnikaním v podmienkach malého a stredného podniku.

O PROGRAME

Program MBA Podnikanie a spoločnosť sa zameriava na prehĺbenie znalostí a schopností v oblasti podnikania. V rámci tohto programu sa študenti naučia použiť základy podnikateľského myslenia v rôznych kontextoch, identifikovať podnikateľskú príležitosť a hrozbu v širších vnútorných aj vonkajších súvislostiach a získajú povedomie o základných podnikateľských nástrojoch a vybraných procesoch. Predmet zoznamuje študentov so základnými pojmami a princípmi podnikania v súčasnosti a s náhľadom do blízkej budúcnosti. Tieto poznatky umožňujú pochopiť, čo je podnikanie, a porozumieť aj jeho širšiemu kontextu. Program je vhodný pre študentov, ktorí podnikajú alebo by chceli v budúcnosti podnikať. Absolvent programu bude vedieť vyhodnotiť parametre okolia a konkurencie na trhu a posúdiť výhody aj nevýhody jednotlivých foriem podnikania. Tento program môžete študovať 100 % online.

 

PRÍNOSY ŠTÚDIA

Štúdium programu MBA Podnikanie a spoločnosť zoznámi a naučí študentov pracovať so základnými finančnými výkazmi obchodných spoločností a orientovať sa v administratívnych a právnych požiadavkách kladených na podnikateľov. Cieľom programu MBA Podnikanie a spoločnosť je praktická orientácia v problematike činností priamo spojených s podnikaním v podmienkach malého a stredného podniku. Pozornosť sa venuje vysvetleniu obsahu a praktickému precvičeniu najčastejších úkonov v priebehu vedenia činnosti malého a stredného podniku. Po úspešnom ukončení štúdia MBA získate prestížny profesijný titul MBA, ktorý sa uvádza za menom. Dostanete aj diplom o absolvovaní štúdia v slovenskom i anglickom jazyku.

 

PRIEBEH ONLINE ŠTÚDIA

Celá výučba prebieha v študijnom systéme, ktorý je kompletne online. Celé štúdium teda môžete absolvovať z akéhokoľvek miesta. Postačí vám na to počítač a internetové pripojenie. Štúdiom, ktoré prebieha kompletne online, sa snažíme vyjsť v ústrety požiadavkám veľmi vyťažených manažérov, ktorí si nemôžu dovoliť tráviť čas cestovaním do školy či výučbou v škole.

Začiatok štúdia závisí len od vašich časových možností, určíte si ho vy. Nemusíte čakať na nasledujúci semester či mesiac. Začať môžete skutočne kedykoľvek. Keďže sa nevyžaduje dochádzka či prítomnosť na prednáškach, časový harmonogram štúdia si môžete zostaviť podľa svojich možností. Nemusíte sa teda obávať toho, že by ste štúdium nevedeli skĺbiť s prácou, rodinou či inými povinnosťami.

Po prijatí na študijný program získa každý študent prístup do študentskej sekcie. Táto sekcia predstavuje študijný systém, v ktorom nájdete všetky potrebné informácie a materiály. V priebehu celého štúdia môžete využívať konzultácie s lektormi prostredníctvom e-mailovej komunikácie či pomocou ďalších online nástrojov ako Teams či Skype. Na úspešné ukončenie MBA štúdia je potrebné absolvovať celkovo desať predmetov. Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým zodpovedanie testových otázok a vypracovanie seminárnej práce z každého predmetu v programe, ktorú následne lektor klasifikuje. Podľa voľby študenta prebieha štúdium v slovenskom alebo anglickom jazyku. Po ukončení všetkých predmetov dostanete zadanie záverečnej práce. Vypracovaním záverečnej práce sa štúdium ukončí. Následne vám vystavíme diplom a získate profesijný titul.

 

PREDMETY PROGRAMU

Štúdium MBA patrí medzi najprestížnejšie štúdiá na celom svete. Jednotlivé predmety sa zameriavajú nielen na teóriu, ale predovšetkým na aplikáciu získaných znalostí v praxi, vďaka čomu umožňujú študentom bohato zužitkovať všetky vedomosti v mnohých oblastiach svetového obchodu.

Tento predmet sa zameriava na inštitút podnikateľa a súvisiacu problematiku. Študenti sa zoznámia so základnou právnou úpravou podnikania a s ďalšími pojmami, ktoré úzko súvisia s úpravou podnikania. Dôraz sa kladie najmä na konanie podnikateľa a na špecifiká jeho postavenia v záväzkových vzťahoch.

Cieľom predmetu podniková stratégia je poskytnúť informácie a znalosti princípov strategického riadenia podniku, tvorby a uplatňovania podnikovej stratégie, strategického plánovania a hodnotenia podnikateľského zámeru. Študent pochopí zmysel a význam fungovania podniku, dôležitosť strategického riadenia a uplatnenia týchto metód v praxi. Dokáže využiť jednotlivé metódy riadenia podniku, a to najmä analýzy vonkajšieho a vnútorného prostredia (STEP analýza, Porterov model 5 síl, analýza konkurentov, analýza portfólia, SWOT analýza). Porozumie systému fungovania v podniku, vie detailne rozpracovať jeho stratégiu, pričom dokáže vybrať takú stratégiu, ktorá je pre podnik najvhodnejšia.

Štúdiom predmetu finančné riadenie podniku sa študent zoznámi so základmi finančného manažmentu a postavenia finančného riadenia v rámci podnikového manažmentu. Po absolvovaní tohto predmetu budú študenti vedieť objasniť predstavu jednotlivých finančných politík a pochopiť ich vzájomnú prepojenosť, ako aj ich koncepčnú úlohu v strategickom podnikovom finančnom plánovaní orientovanom na zvyšovanie trhovej hodnoty podniku.

Cieľom predmetu obchodné rokovanie, techniky a schopnosti je zoznámiť študentov s problematikou obchodu a obchodovania a naučiť ich základné obchodné schopnosti. Študenti v rámci tohto predmetu získajú znalosti z psychológie obchodnej činnosti, ktorých kultivácia je pre budúceho manažéra a podnikateľa nevyhnutná, poznatky o taktike a stratégii úspešného obchodného rokovania, o spôsoboch rokovania, technikách zdravej asertivity, zásadách efektívnej komunikácie a o metódach zvýšenia osobnej výkonnosti. Okrem toho sa naučia vnímať aj etickú stránku obchodnej činnosti, ktorá má pri úspechu v obchodnom podnikaní veľký význam.

Štúdiom predmetu medzinárodný obchod sa študenti zoznámia s obchodovaním na medzinárodnom trhu. Dôkladne sa vysvetlia pojmy otvorenosť ekonomiky, uzavretosť ekonomiky a vývoz a dovoz tovaru. Ďalej sa tento predmet zameriava na členstvo SR v EÚ a jeho vplyv na medzinárodný obchod. Študenti spoznajú typy medzinárodného obchodu a jeho dôsledky na ekonomické procesy.

Štúdiom predmetu manažérska psychológia sa študent zoznámi so schopnosťou analyzovať, pochopiť, definovať a aplikovať princípy psychologických teórií, ktoré sú kľúčové pre manažérsku prax. Obsahom predmetu sú relevantné psychologické poznatky nevyhnutné pre efektívny manažment. Dôraz je kladený najmä na rozvíjanie sociálne manažérskych zručností študentiek a študentov a na praktickú aplikáciu poznatkov pri riadení a vedení ľudí, tímov a ďalších organizačných útvarov. Cieľom je poznanie seba samého i druhých ako originálne neopakovateľné osobnosti, s charakteristikami pozitívnych i negatívnych vlastností a rysov, pochopenie rozmanitých motívov, ale aj silných aj slabých stránok.

Cieľom predmetu je zoznámiť študentov so základnými zásadami, problémami a praktickými metódami marketingovej komunikácie. Zoznámia sa s koncepciou marketingovej komunikácie, ako sa prezentuje v odbornej literatúre, ale aj s príkladmi z praxe. Predmet študentom priblíži štruktúru a fungovanie komunikačných agentúr, ďalej spôsob, akým sa diferencujú jednotlivé zložky komunikácie, ktoré ovplyvňujú vznik, vývoj a pozíciu značiek a produktov, a oboznámi ich aj s otázkami imidžu a aktivitami komerčných aj nekomerčných subjektov. Proces komunikácie jednotlivých subjektov sa predstaví na konkrétnych príkladoch, a to počnúc zadaním cez tvorbu stratégie, výber médií, kreatívne riešenia a produkciu až po realizáciu. Marketingová komunikácia so zákazníkmi je veľmi dôležitá pre všetky odvetvia podnikania, ktoré pôsobia celosvetovo, medzinárodne, národne alebo len v kraji, veľkomeste či malej obci.

Štúdium predmetu firemná kultúra a identita umožní študentom zoznámiť sa so základnými pojmami, ktoré súvisia s firemnou kultúrou a tvoria súbor jej zvyklostí a tradícií, hodnôt a noriem prejavujúcich sa v charakteristických formách správania zamestnancov. Vytvárajú rámec, ktorý do značnej miery určuje, vedie a motivuje správanie ľudí v práci. Objasní sa vzájomná súvislosť manažérskej kultúry so stratégiou firmy a vplyv organizačnej kultúry na výkonnosť organizácie. Študenti sa oboznámia aj s vývojom, významom a procesom tvorby etického kódexu. Osvoja si, čo by mal obsahovať a ako ho správne vytvoriť.

Cieľom predmetu riadenie vzťahov so zákazníkmi a psychológia zákazníka je zoznámiť študentov s princípmi aktívneho riadenia vzťahov so zákazníkmi. Predmet sa zaoberá tým, ako zistiť a ovplyvňovať súčasnú a potenciálnu hodnotu (ziskovosť) zákazníka, ako riadiť a posilňovať vzťahy so zákazníkmi či ako zvyšovať lojalitu zákazníka vytváraním pevných vzťahov a pút medzi ním a firmou. Študent si osvojí a dokáže sa orientovať v systéme CRM a možnostiach udržiavania a rozvoja kontaktov so zákazníkmi tak v oblasti B2B, ako aj B2C.

Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s problematikou manažmentu kvality ako s významnou súčasťou celopodnikového riadenia. Predstavia sa základné princípy a koncepcie moderného manažmentu kvality. Hlavným cieľom predmetu je vysvetliť študentom procesy integrácie, spôsoby a postupy riadenia kvality výrobkov a služieb v rámci komplexného riadenia organizácie a v súlade so strategickou orientáciou a cieľmi organizácie. Absolvovaním predmetu si študent osvojí strategický význam riadenia kvality, kontext riadenia kvality v národnom aj medzinárodnom rozmere, ekonomické poňatie riadenia kvality a rôzne metódy, nástroje a techniky používané v jednotlivých procesoch, ktorých cieľom je zabezpečenie kvality vstupov aj výstupov z prevádzkových procesov podnikov.

Podmienky prijatia:
Ukončené VŠ vzdelanie alebo relevantná prax na vedúcej alebo manažérskej pozícii
Spôsob a forma výučby:
Štúdium prebieha kompletne online, prostredníctvom e-learningového systému. Všetky študijné materiály sú dostupné online v študentskom systéme.
Jazyk výučby:
Štúdium v slovenčine
Dĺžka štúdia:
12 - 16 mesiacov
Začatie štúdia:
Individuálne. Program je možné študovať kompletne online. Začatie štúdia je závislé iba od vašich časových možností.
Študijné materiály:
Zahrnuté v cene štúdia (vlastné študijné materiály, sylaby, prezentácie a ďalšie študijné podklady)
Seminárne práce:
Rozsah seminárne práce je 10 - 16 normostrán
Zakončenie štúdia:
Záverečná práca (rozsah min. 30 normostrán)
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Zámocká 30
811 01 Bratislava
Slovenská republika
O INŠTITÚTUEuropean Business & Management Institute
O ŠTÚDIUŠtúdium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Institute je jednou z prestížnych manažérskych škôl pôsobiacich na Slovensku, v Českej republike, Nemecku a vo Francúzsku . Prioritou je pre nás kvalita štúdia a jeho pridaná hodnota, ktorú vidíme predovšetkým v zameraní na prax a reálne životné a pracovné situácie.

2023 © European Business & Management Institute

2023 © European Business & Management Institute