MBA Management

Štúdiom programu MBA Manažment rozšírite svoje vedomosti z oblasti manažmentu a leadershipu, ktorých znalosť je pre úspešného manažéra v súčasnosti kľúčová.

O PROGRAME

Štúdiom programu MBA Manažment rozšírite svoje vedomosti z oblasti manažmentu, ktorých znalosť je pre úspešného manažéra v súčasnosti kľúčová. V rámci odboru MBA Manažment získate vedomosti a schopnosti z tých oblastí riadenia, ktoré patria v súčasnosti medzi najdôležitejšie. Študenti sa zoznámia s jednotlivými manažérskymi činnosťami. Pozornosť sa venuje rozvoju osobnosti manažéra s dôrazom na efektivitu, spoločenskú zodpovednosť a manažérsku diplomaciu. Na základe vedomostí získaných v priebehu tohto programu si študenti osvoja komplexné znalosti z oblasti manažmentu, ktoré by mal mať každý moderný manažér. Vďaka úspešnému absolvovaniu programu získajú študenti kľúčové informácie a skúsenosti, ktoré im v budúcnosti umožnia lepšie viesť nielen vlastnú firmu, ale aj samých seba. Tento program môžete študovať 100 % online.

 

PRÍNOSY ŠTÚDIA

Štúdium programu MBA Manažment vám ponúkne nové možnosti a posunie vás o stupienok vyššie na pomyselnom kariérnom rebríčku. Zvýšite ním svoju profesijnú kvalifikáciu a naučíte sa riešiť problémy efektívnym a konštruktívnym spôsobom v súlade s celkovou koncepciou riadenia príslušnej korporácie. Pochopíte základné princípy riadenia veľkých či malých spoločností a získate nové poznatky, ktoré vám v budúcnosti pomôžu lepšie sa orientovať v tom, ako funguje riadenie korporácií. Cieľom programu je zdokonalenie znalostí z odborov, ktoré predstavujú chrbtovú kosť manažmentu v 21. storočí. Po úspešnom ukončení štúdia MBA získate prestížny profesijný titul MBA, ktorý sa uvádza za menom. Dostanete aj diplom o absolvovaní štúdia v slovenskom i anglickom jazyku.

 

PRIEBEH ONLINE ŠTÚDIA

Celá výučba prebieha v študijnom systéme, ktorý je kompletne online. Celé štúdium teda môžete absolvovať z akéhokoľvek miesta. Postačí vám na to počítač a internetové pripojenie. Štúdiom, ktoré prebieha kompletne online, sa snažíme vyjsť v ústrety požiadavkám veľmi vyťažených manažérov, ktorí si nemôžu dovoliť tráviť čas cestovaním do školy či výučbou v škole.

Začiatok štúdia závisí len od vašich časových možností, určíte si ho vy. Nemusíte čakať na nasledujúci semester či mesiac. Začať môžete skutočne kedykoľvek. Keďže sa nevyžaduje dochádzka či prítomnosť na prednáškach, časový harmonogram štúdia si môžete zostaviť podľa svojich možností. Nemusíte sa teda obávať toho, že by ste štúdium nevedeli skĺbiť s prácou, rodinou či inými povinnosťami.

Po prijatí na študijný program získa každý študent prístup do študentskej sekcie. Táto sekcia predstavuje študijný systém, v ktorom nájdete všetky potrebné informácie a materiály. V priebehu celého štúdia môžete využívať konzultácie s lektormi prostredníctvom e-mailovej komunikácie či pomocou ďalších online nástrojov ako Teams či Skype. Na úspešné ukončenie MBA štúdia je potrebné absolvovať celkovo desať predmetov. Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým zodpovedanie testových otázok a vypracovanie seminárnej práce z každého predmetu v programe, ktorú následne lektor klasifikuje. Podľa voľby študenta prebieha štúdium v slovenskom alebo anglickom jazyku. Po ukončení všetkých predmetov dostanete zadanie záverečnej práce. Vypracovaním záverečnej práce sa štúdium ukončí. Následne vám vystavíme diplom a získate profesijný titul.

 

PREDMETY PROGRAMU

Štúdium MBA patrí medzi najprestížnejšie štúdiá na celom svete. Jednotlivé predmety sa zameriavajú nielen na teóriu, ale predovšetkým na aplikáciu získaných znalostí v praxi, vďaka čomu umožňujú študentom bohato zužitkovať všetky vedomosti v mnohých oblastiach svetového obchodu.

V rámci tohto predmetu sa študenti zoznámia so základnou problematikou riadenia organizácie a získajú teoretické vedomosti, ktoré by mal ovládať každý manažér a ktorých znalosť je kľúčová pre úspešné riadenie podniku všeobecne. Pozornosť sa bude venovať jednotlivým úlohám, funkciám a kompetenciám každého manažéra, rovnako ako metódam, postupom a zásadám manažmentu. Študenti bližšie spoznajú hlavne funkciu plánovania, organizácie či rozhodovania a na to nadväzujúce riešenia problémov. V neposlednom rade sa objasní rozdiel medzi lídrom a manažérom.

Predmet strategický manažment sa zaoberá jednotlivými krokmi strategického manažmentu a problémami, ktoré sa spájajú s ich realizáciou. Tento predmet ďalej podáva študentom informácie a vedomosti o zásadách a základoch uplatňovania analytických metód v podniku. Poskytuje návod na zabezpečenie podnikateľského úspechu v trhovom hospodárstve, predvídanie trhových príležitostí a riešenia možných problémov podniku, ktoré majú strategický charakter. Spája praktické poznatky a teoretické smery v oblasti strategickej analýzy podnikových procesov, a to najmä v oblasti tvorby nových strategických cieľov, vízií a odporúčaní pre vrcholový manažment. Hlavnou náplňou predmetu je zoznámiť študentov so základnými princípmi a metódami strategického manažmentu. Po absolvovaní predmetu bude študent vedieť vysvetliť pojmy strategický manažment, stratégia či inovačná stratégia podniku, formulovať jednotlivé fázy tvorby stratégie a implementovať ich.

Štúdiom predmetu projektový manažment získate možnosť zoznámiť sa s hlavnými procesmi riadenia projektu. Naučíte sa veľa o projektovom manažmente a osvojíte si schopnosti a znalosti, ktoré budete vedieť prakticky uplatniť v systéme riadenia podnikov a iných inštitucionálnych organizácií. Zoznámite sa s najdôležitejšími pojmami a so špecifikáciou kľúčových rysov inovácií a inovačného podnikania. Projektový manažment prináša v praxi množstvo zmien a rizík, ako aj problémov, ktoré z nich vyplývajú, pričom je nutné odhaliť a odstrániť ich príčiny. Predmet sa zaoberá riadením projektov tak z pohľadu zavádzania projektového riadenia vo firmách, ako aj spôsobom riadenia konkrétnych projektov.

Štúdiom predmetu Finančný manažment získate možnosť zoznámiť sa s finančnými aspektmi podnikového manažmentu a s procesmi, ktoré v podnikoch v tejto oblasti prebiehajú. Cieľom je objasniť študentom všeobecné princípy finančného riadenia a význam majetkovej a kapitálovej štruktúry podniku pre finančné rozhodovanie, ako aj vysvetliť vzťahy medzi operatívnym a strategickým plánovaním v podniku či medzi plánovaním objemu produkcie a vzťahu k trhu. Po absolvovaní budete ovládať problematiku nevyhnutnú na prijímanie finančných rozhodnutí operatívneho aj strategického charakteru v nadväznosti na ostatné činnosti. V priebehu štúdia sa objasní problematika financovania podniku, finančného riadenia a zároveň plánovacieho procesu či riadenia majetkovej a kapitálovej štruktúry.

Cieľom predmetu personálny manažment je zoznámiť študentov s modernými poznatkami v oblasti personálneho manažmentu a so spôsobmi jeho uplatňovania v slovenských, ale aj vo svetových firmách. Študenti sa budú zaoberať strategickým riadením ľudských zdrojov a otázkami, ktoré vnútorné a vonkajšie podmienky ovplyvňujú strategické riadenie ľudských zdrojov, získajú možnosť zoznámiť sa s personálnym manažmentom ako jedným z rozhodujúcich prvkov úspešného plnenia cieľov organizácie či podniku, ako aj so zákonitosťami jeho vzniku. Naučia sa rozumieť rozhodujúcemu významu motivácie prebiehajúcej v pracovnom procese a dokážu rozlišovať a ovládať jednotlivé spôsoby a možnosti získavania a výberu pracovníkov.

Štúdium predmetu firemná kultúra a manažérska etika umožní študentom zoznámiť sa so základnými pojmami, ktoré súvisia s firemnou kultúrou a tvoria súbor jej zvyklostí a tradícií, hodnôt a noriem prejavujúcich sa v charakteristických formách správania zamestnancov. Vytvárajú rámec, ktorý do značnej miery určuje, vedie a motivuje správanie ľudí v práci. Objasní sa vzájomná súvislosť manažérskej kultúry so stratégiou firmy a vplyv organizačnej kultúry na výkonnosť organizácie. Ďalej sa v rámci predmetu vysvetlí obsah etiky v podnikaní a podstata etického riadenia. Uvedie sa príklad aplikácie manažérskej etiky do praxe. Študenti sa zoznámia s vývojom, významom a procesom tvorby etického kódexu. Osvoja si, čo by mal obsahovať a ako ho správne vytvoriť.

Cieľom tohto predmetu je odovzdanie komplexných znalostí v oblasti motivácie a emočnej inteligencie. Jeho absolvovaním získa študent znalosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Poukazuje sa v ňom na dôležitosť ľudských zdrojov ako faktora konkurenčnej výhody v podniku a študenti sa zoznámia aj s vonkajšími a vnútornými podmienkami riadenia ľudských zdrojov, ako je pracovný čas či pracovné prostredie. Definujú sa dôležité personálne činnosti. Podrobnejšie sa vysvetlia oblasti vzdelávania a hodnotenia pracovníkov, ktoré majú vplyv na odmeňovanie. Po ukončení predmetu bude študent vedieť identifikovať vzdelávacie a rozvojové potreby zamestnancov a vysvetliť rôzne prístupy k hodnoteniu pracovného výkonu a pracovného správania.

Štúdiom predmetu leadership a tímová práca získate informácie o tom, čo odlišuje úspešné tímy od tých neúspešných. V predmete sa vysvetlí rozdiel medzi lídrom a manažérom a objasní sa podstata vedenia ľudí. Rozvedie sa úloha lídra v tíme. Neopomenie sa ani výber manažérov, priebežný monitoring pracovného trhu, výberové rozhovory, implementácia manažérov do tímov, obchodu a marketingu, finančných úsekov, technických a výrobných úsekov, úsekov kvality a útvarov inovácií, otázky motivácie, vzdelávanie a rozvoj či odborný a kariérny rast.

Cieľom predmetu manažérske a vodcovské schopnosti je zoznámiť sa s najdôležitejšími manažérskymi a vodcovskými dispozíciami a znalosťami v súvislosti s riadením firmy. Súčasťou predmetu sú aj základy teórie vedenia a riadenia ľudí vrátane širšieho spektra manažérskych schopností. V oblasti vedenia sa predmet zameriava na rozvoj emočnej a sociálnej inteligencie ako trendu v súčasnom rozvoji ľudí a ďalej na typológiu jednotlivých zamestnancov aj samotných lídrov, ktorá zatiaľ na Slovensku nie je príliš známa. Typológia bude zohľadňovať ciele leadershipu.

Štúdiom predmetu manažérska psychológia sa študent zoznámi so schopnosťou analyzovať, pochopiť, definovať a aplikovať princípy psychologických teórií, ktoré sú kľúčové pre manažérsku prax. Obsahom predmetu sú relevantné psychologické poznatky nevyhnutné pre efektívny manažment. Dôraz je kladený najmä na rozvíjanie sociálne manažérskych zručností študentiek a študentov a na praktickú aplikáciu poznatkov pri riadení a vedení ľudí, tímov a ďalších organizačných útvarov. Cieľom je poznanie seba samého i druhých ako originálne neopakovateľné osobnosti, s charakteristikami pozitívnych i negatívnych vlastností a rysov, pochopenie rozmanitých motívov, ale aj silných aj slabých stránok.

Podmienky prijatia:
Ukončené VŠ vzdelanie alebo relevantná prax na vedúcej alebo manažérskej pozícii
Spôsob a forma výučby:
Štúdium prebieha kompletne online, prostredníctvom e-learningového systému. Všetky študijné materiály sú dostupné online v študentskom systéme.
Jazyk výučby:
Štúdium v slovenčine
Dĺžka štúdia:
12 - 16 mesiacov
Začatie štúdia:
Individuálne. Program je možné študovať kompletne online. Začatie štúdia je závislé iba od vašich časových možností.
Študijné materiály:
Zahrnuté v cene štúdia (vlastné študijné materiály, sylaby, prezentácie a ďalšie študijné podklady)
Seminárne práce:
Rozsah seminárne práce je 10 - 16 normostrán
Zakončenie štúdia:
Záverečná práca (rozsah min. 30 normostrán)
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Zámocká 30
811 01 Bratislava
Slovenská republika
O INŠTITÚTUEuropean Business & Management Institute
O ŠTÚDIUŠtúdium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Institute je jednou z prestížnych manažérskych škôl pôsobiacich na Slovensku, v Českej republike, Nemecku a vo Francúzsku . Prioritou je pre nás kvalita štúdia a jeho pridaná hodnota, ktorú vidíme predovšetkým v zameraní na prax a reálne životné a pracovné situácie.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute