PRIHLÁSENIE NA EBMI

Ako sa
prihlásiť?

Je to jednoduchšie, než sa zdá. Stačí pár krokov a ste na ceste k profesijnému titulu.
KROK 1Výber programu
Pred podaním prihlášky by ste mali dobre zvážiť študijný program – zameranie štúdia. Všetky programy sú navrhnuté tak, aby vyhoveli aj tým najnáročnejším z vás, a každý si tak môže zvoliť program podľa vlastného uváženia. Ide o dôležité rozhodnutie, preto sa v prípade nejasností neváhajte obrátiť na nás s otázkami. Radi vám s výberom vhodného programu pomôžeme.
KROK 2Prihláška
Ďalším krokom na začatie štúdia je podanie riadne vyplnenej prihlášky. K prihláške je potrebné priložiť kópiu diplomu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne čestné vyhlásenie o dosiahnutej manažérskej praxi.
KROK 3Rozhodnutie o prijatí
V prípade podania riadne vyplnenej prihlášky sa s vami študijné oddelenie spojí najneskôr do dvoch pracovných dní, spravidla prostredníctvom e-mailu uvedeného v prihláške. Ak bude všetko v poriadku, nasleduje podpísanie zmluvy o štúdiu.
KROK 4Zmluva o štúdiu
Spolu s rozhodnutím o prijatí do študijného programu dostanete zmluvu o štúdiu, ktorú treba vytlačiť, podpísať a v písomnej či elektronickej forme poslať naspäť na našu adresu.
KROK 5Zaplatenie školného
Študijný poplatok (školné) sa hradí na bankový účet vedený vo Fio banke, a.s., na základe vystavenej faktúry, ktorú vám po prijatí podpísanej zmluvy o štúdiu obratom zašleme na vašu e-mailovú adresu. Žiadne ďalšie administratívne poplatky nehradíte.
KROK 6Prístup do študijného systému
Hneď po prijatí platby vám zašleme prístupové údaje do študijného systému a od tej chvíle môžete začať študovať.
PREČO ŠTUDOVAŤ NA EBMI

Prínos štúdia
na EBMI

Osobný
rozvoj

Osobný rozvoj znamená osobne rásť a naučiť sa s nadhľadom zvládať bežné životné situácie, ktoré zažíva každý z nás. Na osobnom rozvoji je krásne, že pracujete skutočne sami so sebou.

Prestížni
lektori

Pri výbere školy je dôležité zamerať sa na kvalitu, odbornosť a profesionalitu lektorského tímu. Spolupracujeme s odborníkmi z praxe s praktickými skúsenosťami, ktorí vám zabezpečia kvalitné a využiteľné vzdelanie.

Konkurenčné
výhody

Štúdiom rozšírite svoje obzory o nové skúsenosti, schopnosti a vedomosti z praxe, čím nepochybne získate konkurenčnú výhodu tak na trhu práce, ako aj v oblasti slobodnej podnikateľskej súťaže.

Praktický
prínos

Štúdium je navrhnuté tak, aby čo najviac odrážalo reálne životné situácie a manažérsku prax. Získané znalosti a praktické manažérske skúsenosti môžete preniesť do praxe a využiť aj v živote.

Kvalitné
vzdelanie

Indikátorom kvality programov, ktoré poskytujeme, ako aj celej inštitúcie, sú okrem iného prestížne akreditácie a členstvá v národných aj nadnárodných asociáciách.

Online forma
štúdia

Výučba prebieha kompletne online prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzky. Kvalita štúdia ostáva v plnej miere zachovaná.

KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Zámocká 30
811 01 Bratislava
Slovenská republika
O INŠTITÚTUEuropean Business & Management Institute
O ŠTÚDIUŠtúdium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Institute je jednou z prestížnych manažérskych škôl pôsobiacich na Slovensku, v Českej republike, Nemecku a vo Francúzsku . Prioritou je pre nás kvalita štúdia a jeho pridaná hodnota, ktorú vidíme predovšetkým v zameraní na prax a reálne životné a pracovné situácie.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute