MSc Marketing a média

V rámci odboru MSc Marketing a médiá sa zoznámite so základnými pojmami a koncepciami marketingu, marketingovým procesom a strategickým plánovaním.

O PROGRAME

V rámci odboru MSc Marketing a médiá sa zoznámite so základnými pojmami a koncepciami marketingu, marketingovým procesom a strategickým plánovaním. Program MSc sa zameriava na čerstvých absolventov vysokých škôl bez manažérskej praxe, ktorí majú záujem získať teoretický základ v manažérskych odboroch. Absolvovanie programu MSc pre nich predstavuje konkurenčnú výhodu na trhu práce. Štúdiom tohto programu získate vedomosti z najaktuálnejších oblastí daného odboru, ako je elektronický obchod alebo komunikácia na internete. Tento program môžete študovať 100 % online.

 

PRÍNOSY ŠTÚDIA

Štúdium programu MSc Marketing a médiá na European Business & Management Institute vám pomôže získať znalosti v najaktuálnejších oblastiach marketingu. Orientuje sa na vedomosti, ktoré sú v súčasnosti potrebné v praxi, ale dostatočný priestor sa venuje aj rozvoju teoretickej základne študenta. Po úspešnom ukončení štúdia MSc na European Business & Management Institute získate prestížny profesijný titul MSc, ktorý sa uvádza za menom. Dostanete aj diplom o absolvovaní štúdia v slovenskom i anglickom jazyku.

 

PRIEBEH ONLINE ŠTÚDIA

Celá výučba prebieha v študijnom systéme, ktorý je kompletne online. Celé štúdium teda môžete absolvovať z akéhokoľvek miesta. Postačí vám na to počítač a internetové pripojenie. Štúdiom, ktoré prebieha kompletne online, sa snažíme vyjsť v ústrety požiadavkám veľmi vyťažených manažérov, ktorí si nemôžu dovoliť tráviť čas cestovaním do školy či výučbou v škole.

Začiatok štúdia závisí len od vašich časových možností, určíte si ho vy. Nemusíte čakať na nasledujúci semester či mesiac. Začať môžete skutočne kedykoľvek. Keďže sa nevyžaduje dochádzka či prítomnosť na prednáškach, časový harmonogram štúdia si môžete zostaviť podľa svojich možností. Nemusíte sa teda obávať toho, že by ste štúdium nevedeli skĺbiť s prácou, rodinou či inými povinnosťami.

Po prijatí na študijný program získa každý študent prístup do študentskej sekcie. Táto sekcia predstavuje študijný systém, v ktorom nájdete všetky potrebné informácie a materiály. V priebehu celého štúdia môžete využívať konzultácie s lektormi prostredníctvom e-mailovej komunikácie či pomocou ďalších online nástrojov ako Teams či Skype. Na úspešné ukončenie MSc štúdia je potrebné absolvovať celkovo desať predmetov. Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým zodpovedanie testových otázok a vypracovanie seminárnej práce z každého predmetu v programe, ktorú následne lektor klasifikuje. Podľa voľby študenta prebieha štúdium v slovenskom alebo anglickom jazyku. Po ukončení všetkých predmetov dostanete zadanie záverečnej práce. Vypracovaním záverečnej práce sa štúdium ukončí. Následne vám vystavíme diplom a získate profesijný titul.

 

PREDMETY PROGRAMU

Štúdium MSc (Master of Science) je určené absolventom vysokoškolského štúdia minimálne bakalárskeho stupňa, ktorých záujem sa sústreďuje viac na teoretické informácie a výskumné prvky než na prax.

Cieľom predmetu je zoznámiť študentov so základnými zásadami, problémami a praktickými metódami marketingovej komunikácie. Zoznámia sa s koncepciou marketingovej komunikácie, ako sa prezentuje v odbornej literatúre, ale aj s príkladmi z praxe. Predmet študentom priblíži štruktúru a fungovanie komunikačných agentúr, ďalej spôsob, akým sa diferencujú jednotlivé zložky komunikácie, ktoré ovplyvňujú vznik, vývoj a pozíciu značiek a produktov, a oboznámi ich aj s otázkami imidžu a aktivitami komerčných aj nekomerčných subjektov. Proces komunikácie jednotlivých subjektov sa predstaví na konkrétnych príkladoch, a to počnúc zadaním cez tvorbu stratégie, výber médií, kreatívne riešenia a produkciu až po realizáciu. Marketingová komunikácia so zákazníkmi je veľmi dôležitá pre všetky odvetvia podnikania, ktoré pôsobia celosvetovo, medzinárodne, národne alebo len v kraji, veľkomeste či malej obci.

Cieľom predmetu je naučiť študentov odlíšiť svoj produkt či značku. Táto schopnosť je dnes absolútne kľúčová. Ďalej sa predmet zameriava na systematické budovanie firemnej reputácie a aktivít zameraných na podporu predaja konkrétneho produktu či služby. Študenti sa naučia porozumieť tomu, prečo sa ľudia správajú (a rozhodujú) určitým spôsobom, a tým smerovať marketing na konkrétne komunity alebo skupiny ľudí. Po absolvovaní predmetu vie študent zostaviť plán predaja a marketingu vybraného produktu, identifikovať kritériá rozhodovania zákazníkov pri nákupe, pripraviť cielenú marketingovú kampaň a zlepšiť spoluprácu s obchodným tímom.

Cieľom predmetu je zoznámiť študentov so štandardmi marketingového výskumu a rozšíriť ich prehľad o jeho význame. Spoznajú aj konkrétne štatistické metódy, ktoré sa využívajú vo výskumnej praxi. Naučia sa opísať proces marketingového výskumu, klasifikovať jeho aplikácie, vybrať vhodné metódy primárneho výskumu, vytvoriť dotazník a vyhodnotiť údaje z prieskumu. Po absolvovaní predmetu dokážu študenti vypracovať plán výskumu so zreteľom na ciele, zvoliť vhodné metódy a nástroje a aplikovať základné a mierne pokročilé nástroje využívané v marketingovom výskume.

Cieľom predmetu tvorba PR stratégie je vedieť formulovať ciele, zvoliť nástroje komunikácie, segmentovať cieľové skupiny z pohľadu PR a vytvoriť PR stratégiu komunikácie podniku. Pochopenie PR stratégie umožní celej organizácii dosahovať svoje ciele ľahšie. Dôležitým bodom tohto predmetu sú aktuálne trendy v PR, tvorba tlačových správ a eliminácia mediálnych pascí. Pozornosť predmetu sa venuje celému procesu tvorby strategického dokumentu – od vstupných analýz a auditov cez stanovenie cieľov a cieľových skupín či výber kľúčových informácií a vhodných komunikačných nástrojov až po realizačný plán vrátane rozpočtu –, ako aj metodike hodnotenia výstupov s následnou spätnou väzbou pre vedenie spoločnosti.

Štúdium predmetu sociálne siete prinesie študentovi ucelený prehľad využitia sociálnych médií v komunikačnom mixe v porovnaní s klasickými médiami. Predmet sociálne siete prezentuje praktické využitie online/digitálneho marketingu, metódy a nástroje komunikačných stratégií a kampaní v kontexte prístupu k novým spotrebiteľským trendom, inovovaným komunikačným kanálom a presunu komunikácie do digitálnych médií, najmä do mobilných zariadení prostredníctvom internetu.

Cieľom predmetu medzinárodný marketing je zoznámiť študentov s novými poznatkami, objasniť význam medzinárodného marketingu a jeho úlohu a nástroje. Zvláštna pozornosť sa venuje špecifikám medzinárodného prostredia s rizikami a determinantmi medzinárodného podnikania. Predmet vysvetľuje formy vstupov na medzinárodné trhy, kde hrá dôležitú úlohu komunikácia, zásady segmentácie a výberu cieľových trhov, ako aj marketingové prístupy k adaptácii marketingového mixu.

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom komplexný pohľad na problematiku plánovania reklamnej kampane s presne určenou stratégiou. Študenti sa oboznámia s jednotlivými mediálnymi ukazovateľmi, podstatou a významom médií pri plánovaní mediálnej kampane a naučia sa tvoriť mediálnu stratégiu tak, aby sa efektívne využili všetky dostupné prostriedky, kampaň sa správne načasovala a naplnil sa rozpočet. Na záver sa všetky tieto metódy a získané poznatky aplikujú na príkladoch z praxe s ohľadom na štruktúru slovenského mediálneho prostredia.

Podmienky prijatia:
Ukončené VŠ vzdelanie alebo relevantná prax na vedúcej alebo manažérskej pozícii
Spôsob a forma výučby:
Štúdium prebieha kompletne online, prostredníctvom e-learningového systému. Všetky študijné materiály sú dostupné online v študentskom systéme.
Jazyk výučby:
Štúdium v slovenčine
Dĺžka štúdia:
12 - 16 mesiacov
Začatie štúdia:
Individuálne. Program je možné študovať kompletne online. Začatie štúdia je závislé iba od vašich časových možností.
Študijné materiály:
Zahrnuté v cene štúdia (vlastné študijné materiály, sylaby, prezentácie a ďalšie študijné podklady)
Seminárne práce:
Rozsah seminárne práce je 10 - 16 normostrán
Zakončenie štúdia:
Záverečná práca (rozsah min. 30 normostrán)
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Zámocká 30
811 01 Bratislava
Slovenská republika
O INŠTITÚTUEuropean Business & Management Institute
O ŠTÚDIUŠtúdium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Institute je jednou z prestížnych manažérskych škôl pôsobiacich na Slovensku, v Českej republike, Nemecku a vo Francúzsku . Prioritou je pre nás kvalita štúdia a jeho pridaná hodnota, ktorú vidíme predovšetkým v zameraní na prax a reálne životné a pracovné situácie.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute