MEM Master of Environmental Management

Program MEM detailne rozoberá environmentálne, sociálne a ekonomické aspekty danej problematiky a kladie sa v ňom dôraz na osvojenie si odbornej terminológie.

O PROGRAME

Program MEM (Master of Environmental Management) poskytuje študentom možnosť dôkladne porozumieť prírodným a sociálnym systémom, ktoré možno aplikovať na riešenie problémov v oblasti životného prostredia a prírodných zdrojov v kontexte politiky a manažmentu. Program zoznámi študentov so základnými požiadavkami na systém manažmentu orientovaného na životné prostredie. Zameriava sa na odborné teoretické znalosti z oblasti udržateľného rozvoja. Detailne rozoberá nástroje na ochranu životného prostredia zavádzané v podnikoch. Cieľom programu je poskytnúť študentom základné znalosti o environmentálnych, sociálnych a ekonomických aspektoch, ktoré by sa mali rešpektovať na všetkých stupňoch riadenia podnikov. Absolventi by na základe získaných vedomostí a schopností mali byť schopní riešiť vybrané environmentálne, sociálne a ekonomické problémy v podniku. Tento program môžete študovať 100 % online.

 

PRÍNOSY ŠTÚDIA

Program detailne rozoberá environmentálne, sociálne a ekonomické aspekty danej problematiky a kladie sa v ňom dôraz na osvojenie si odbornej terminológie. Cieľom predmetu je pochopenie princípu neustáleho zlepšovania procesov a jeho vplyv na spokojnosť zákazníka a ochranu životného prostredia v súlade s politikou EÚ a vlastnými cieľmi podniku. Absolventi programu sa orientujú v možnostiach hodnotenia vplyvu výrobku, výrobného procesu alebo služby na životné prostredie. Po úspešnom ukončení štúdia MEM získa absolvent prestížny profesijný titul MEM, ktorý sa uvádza za menom. Dostanete aj diplom o absolvovaní štúdia v slovenskom i anglickom jazyku.

 

PRIEBEH ONLINE ŠTÚDIA

Celá výučba prebieha v študijnom systéme, ktorý je kompletne online. Celé štúdium teda môžete absolvovať z akéhokoľvek miesta. Postačí vám na to počítač a internetové pripojenie. Štúdiom, ktoré prebieha kompletne online, sa snažíme vyjsť v ústrety požiadavkám veľmi vyťažených manažérov, ktorí si nemôžu dovoliť tráviť čas cestovaním do školy či výučbou v škole.

Začiatok štúdia závisí len od vašich časových možností, určíte si ho vy. Nemusíte čakať na nasledujúci semester či mesiac. Začať môžete skutočne kedykoľvek. Keďže sa nevyžaduje dochádzka či prítomnosť na prednáškach, časový harmonogram štúdia si môžete zostaviť podľa svojich možností. Nemusíte sa teda obávať toho, že by ste štúdium nevedeli skĺbiť s prácou, rodinou či inými povinnosťami.

Po prijatí na študijný program získa každý študent prístup do študentskej sekcie. Táto sekcia predstavuje študijný systém, v ktorom nájdete všetky potrebné informácie a materiály. V priebehu celého štúdia môžete využívať konzultácie s lektormi prostredníctvom e-mailovej komunikácie či pomocou ďalších online nástrojov ako Teams či Skype. Na úspešné ukončenie MEM štúdia je potrebné absolvovať celkovo desať predmetov. Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým zodpovedanie testových otázok a vypracovanie seminárnej práce z každého predmetu v programe, ktorú následne lektor klasifikuje. Podľa voľby študenta prebieha štúdium v slovenskom alebo anglickom jazyku. Po ukončení všetkých predmetov dostanete zadanie záverečnej práce. Vypracovaním záverečnej práce sa štúdium ukončí. Následne vám vystavíme diplom a získate profesijný titul.

 

PREDMETY PROGRAMU

Titul MEM (Master of Environmental Management) je titul určený študentom s primárnym záujmom o kariéru v environmentálnej politike, analýze, správcovstve, vzdelávaní, poradenstve alebo manažmente zaoberajúcim sa prírodnými zdrojmi alebo otázkami životného prostredia. Cieľom programu je pripraviť študentov na riešenie ekologických a sociálnych systémov s vedeckým porozumením a so schopnosťou pochopiť zložitý sociálny a ekologický kontext.

Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s poznatkami z oblasti politiky životného prostredia so zameraním na politiku životného prostredia na medzinárodnej a európskej úrovni. Študenti pochopia základné princípy a nástroje aplikované medzinárodne, ako aj v rámci Európskej únie. Témou záujmu v oblasti medzinárodnej politiky životného prostredia je rozvoj, dôležité konferencie v oblasti životného prostredia a udržateľného rozvoja, uznávané záväzky a organizácie v príslušnej oblasti. Cieľom predmetu je zoznámiť študentov so základnými pojmami, postupmi a princípmi politík a právnych predpisov na ochranu životného prostredia v Slovenskej republike a Európskej únii. Študenti sa oboznámia so základnými ekologickými pojmami, s aktuálnymi globálnymi problémami životného prostredia a následne aj s hlavnými etapami, prúdmi a koncepciami ekologického hnutia od druhej polovice 20. storočia.

Predmet sa detailne venuje problematike ochrany životného prostredia v EÚ a charakteristike nástrojov slúžiacich na ochranu životného prostredia. Vysvetľuje posudzovanie vplyvu na životné prostredie (EIA, SEA), skúma pravidlá prístupu k informáciám o životnom prostredí a detailne sa venuje témam integrovanej prevencie a ochrane biodiverzity.

Predmet sa zameriava na odborné teoretické znalosti z oblasti udržateľného rozvoja a dobrovoľných nástrojov životného prostredia zavádzaných v podnikoch. Jeho cieľom je poskytnúť študentom základné znalosti o environmentálnych, sociálnych a ekonomických aspektoch, ktoré by sa mali rešpektovať na všetkých stupňoch riadenia podnikov. Po absolvovaní predmetu by študenti mali vedieť zvoliť zodpovedajúci typ environmentálneho indikátora na integráciu environmentálnych aspektov do ostatných politík a interpretovať hlavné výsledky v rozvoji medzinárodnej environmentálnej politiky.

Predmet sa zaoberá filozofiou a koncepciou udržateľného cestovného ruchu a detailne sa venuje definícii a histórii trvalo udržateľného rozvoja, legislatíve udržateľného rozvoja a manažmentu udržateľného rozvoja cestovného ruchu. Absolvent predmetu sa orientuje v problematike udržateľného rozvoja a nutnosti udržateľnosti cestovného ruchu a vie predvídať vplyvy neriadeného cestovného ruchu na destináciu.

Tento predmet študentom približuje základné princípy biologických zásad ochrany prírody (pojem biodiverzita, mechanizmy ohrozenia, princípy ochrany na úrovni populácií, druhov a prostredia, stanovenie priorít v ochrane prírody). Študenti sa zoznámia s národnou a medzinárodnou legislatívou ochrany prírody. Predmet sa venuje jednotlivým kategóriám najmä chránených území, princípom ich ochrany a ochranným podmienkam a povinnostiam vyplývajúcim zo všeobecnej ochrany prírody a krajiny.

Tento predmet predstavuje úvod do ekologickej problematiky. Zoznamuje študentov s objektmi ekologického štúdia, so základnými pojmami všeobecnej ekológie a študuje vplyv človeka na životné prostredie. Venuje sa ekológii a vplyvu populácie na životné prostredie v čase. Vysvetľuje pojmy technosféra a biosféra, antropocentrizmus a biocentrizmus. Ďalej sa venuje environmentálnej etike a otázkam ekologickej výchovy.

Tento predmet sa zaoberá základnými ekologickými zákonitosťami v kontexte ochrany populácií, druhov a spoločenstiev. Rozoberá príčiny vymierania, genetické problémy malých populácií a význam metapopulačnej dynamiky. Vysvetľuje koncepciu ochrany prírody a biodiverzity, detailne sa venuje rozlíšeniu základnej charakteristiky biodiverzity a rozlišuje aspekty druhovej ochrany v porovnaní s územnou ochranou. Ďalej sa detailne venuje negatívnym dosahom biologických invázií, fragmentácii biotopov a ďalším vplyvom človeka, zaoberá sa problematikou ochrany vzácnych druhov, reintrodukčnými programami, manažmentom lokalít, ekologickou obnovou a zameriava sa na udržanie biodiverzity v súčasnej poľnohospodárskej krajine.

Medzinárodné právo životného prostredia predstavuje v rámci medzinárodného práva pomerne novú oblasť a vyvinulo sa v priebehu posledných pár desiatok rokov. Ide o oblasť práva, ktorá sa veľmi dynamicky rozvíja a pre ktorú sú charakteristické časté zmeny právnych úprav či vznik nových právnych úprav, najčastejšie v podobe medzinárodných zmlúv. Tento predmet tak študentom umožní základnú orientáciu v tejto problematike a poskytne im výklad základných pojmov, princípov a subjektov a objasní im aj metódy kontroly, riešenie sporov a zodpovednosť v tejto oblasti tak, ako ich kodifikuje súčasná právna úprava.

Tento predmet sa detailne venuje aktuálne prebiehajúcej klimatickej zmene a jej vplyvu na rastliny, a tomu, ako rastliny ovplyvňujú klímu planéty. Okrem toho sa zaoberá základnými pojmami týkajúcimi sa témy, historickým vývojom klímy a vied zaoberajúcich sa touto zmenou. Cieľom predmetu je odovzdanie základných informácií o zmene klímy, jej príčinách a dôsledkoch v komplexnom poňatí. Vzhľadom na vzájomnú previazanosť klímy a funkcií vegetácie sa predmet zameriava nielen na účinky klímy na rastliny, ale aj na ovplyvnenie lokálnej, regionálnej a globálnej klímy rastlinami.

Predmet sa venuje pochopeniu procesov v hydrologickom cykle, medzi ktoré patrí meranie, výpočet, odhad a stanovenie v každej oblasti. Detailne približuje problémy s vodnými zdrojmi, koncepciu, plánovanie a návrh funkčných prvkov a zariadení na riadenie a využívanie vody. Cieľom predmetu je naučiť študentov analyzovať a porozumieť základným princípom vodných zdrojov a ich plánovaniu a riadeniu a ďalej vizualizovať systematický proces v oblasti správy vodných zdrojov a udržateľného rozvoja vodných zdrojov.

Podmienky prijatia:
Ukončené VŠ vzdelanie alebo relevantná prax na vedúcej alebo manažérskej pozícii
Spôsob a forma výučby:
Štúdium prebieha kompletne online, prostredníctvom e-learningového systému. Všetky študijné materiály sú dostupné online v študentskom systéme.
Jazyk výučby:
Štúdium v slovenčine
Dĺžka štúdia:
12 - 16 mesiacov
Začatie štúdia:
Individuálne. Program je možné študovať kompletne online. Začatie štúdia je závislé iba od vašich časových možností.
Študijné materiály:
Zahrnuté v cene štúdia (vlastné študijné materiály, sylaby, prezentácie a ďalšie študijné podklady)
Seminárne práce:
Rozsah seminárne práce je 10 - 16 normostrán
Zakončenie štúdia:
Záverečná práca (rozsah min. 30 normostrán)
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Zámocká 30
811 01 Bratislava
Slovenská republika
O INŠTITÚTUEuropean Business & Management Institute
O ŠTÚDIUŠtúdium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Institute je jednou z prestížnych manažérskych škôl pôsobiacich na Slovensku, v Českej republike, Nemecku a vo Francúzsku . Prioritou je pre nás kvalita štúdia a jeho pridaná hodnota, ktorú vidíme predovšetkým v zameraní na prax a reálne životné a pracovné situácie.

2023 © European Business & Management Institute

2023 © European Business & Management Institute