MBA Riadenie ľudských zdrojov

Program MBA Riadenie ľudských zdrojov je vhodný nielen pre manažérov, podnikateľov, personál v oblasti ľudských zdrojov, ale aj pre všetkých, ktorí chcú získať potrebné informácie o efektívnom personálnom riadení.

O PROGRAME

Program MBA Riadenie ľudských zdrojov je vhodný nielen pre manažérov, podnikateľov, personál v oblasti ľudských zdrojov, ale aj pre všetkých, ktorí chcú získať potrebné informácie o efektívnom personálnom riadení. Študenti sa zoznámia s riadením ľudských zdrojov, personálnymi procesmi a činnosťami organizácie, ako aj s trendmi personálneho riadenia organizácie. Program približuje študentom informácie o problémoch riadenia ľudských zdrojov v organizácii, ich význame, metódach, systémoch a obsahuje všetky dôležité predmety personálneho riadenia samostatne. Po absolvovaní programu budú študenti vedieť pracovať s ľudskými zdrojmi, vyhľadávať vhodných profesionálov, odhadovať ich kvalifikáciu či charakter, vedieť pracovať s motiváciou ľudí, ktorí pracujú v tíme, a rozvíjať ďalej ich nadanie, rovnako ako riešiť konflikty. Tento program môžete študovať 100 % online.

 

PRÍNOSY ŠTÚDIA

Štúdium programu MBA Riadenie ľudských zdrojov zoznámi absolventov so strategickými prístupmi k ľudským zdrojom v organizácii, s personálnymi procesmi a aktivitami a s trendmi v riadení ľudí. Program je vhodný pre manažérov, podnikateľov, pracovníkov personálnych oddelení a pre všetkých uchádzačov, ktorí chcú získať cenné skúsenosti s riadením ľudských zdrojov. Po úspešnom ukončení štúdia MBA na European Business & Management Institute získate prestížny profesijný titul MBA, ktorý sa uvádza za menom. Dostanete aj diplom o absolvovaní štúdia v slovenskom i anglickom jazyku.

 

PRIEBEH ONLINE ŠTÚDIA

Celá výučba prebieha v študijnom systéme, ktorý je kompletne online. Celé štúdium teda môžete absolvovať z akéhokoľvek miesta. Postačí vám na to počítač a internetové pripojenie. Štúdiom, ktoré prebieha kompletne online, sa snažíme vyjsť v ústrety požiadavkám veľmi vyťažených manažérov, ktorí si nemôžu dovoliť tráviť čas cestovaním do školy či výučbou v škole.

Začiatok štúdia závisí len od vašich časových možností, určíte si ho vy. Nemusíte čakať na nasledujúci semester či mesiac. Začať môžete skutočne kedykoľvek. Keďže sa nevyžaduje dochádzka či prítomnosť na prednáškach, časový harmonogram štúdia si môžete zostaviť podľa svojich možností. Nemusíte sa teda obávať toho, že by ste štúdium nevedeli skĺbiť s prácou, rodinou či inými povinnosťami.

Po prijatí na študijný program získa každý študent prístup do študentskej sekcie. Táto sekcia predstavuje študijný systém, v ktorom nájdete všetky potrebné informácie a materiály. V priebehu celého štúdia môžete využívať konzultácie s lektormi prostredníctvom e-mailovej komunikácie či pomocou ďalších online nástrojov ako Teams či Skype. Na úspešné ukončenie MBA štúdia je potrebné absolvovať celkovo desať predmetov. Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým zodpovedanie testových otázok a vypracovanie seminárnej práce z každého predmetu v programe, ktorú následne lektor klasifikuje. Podľa voľby študenta prebieha štúdium v slovenskom alebo anglickom jazyku. Po ukončení všetkých predmetov dostanete zadanie záverečnej práce. Vypracovaním záverečnej práce sa štúdium ukončí. Následne vám vystavíme diplom a získate profesijný titul.

 

PREDMETY PROGRAMU

Štúdium MBA patrí medzi najprestížnejšie štúdiá na celom svete. Jednotlivé predmety sa zameriavajú nielen na teóriu, ale predovšetkým na aplikáciu získaných znalostí v praxi, vďaka čomu umožňujú študentom bohato zužitkovať všetky vedomosti v mnohých oblastiach svetového obchodu.

Cieľom predmetu je odovzdať študentom praktické a aplikovateľné znalosti v oblasti riadenia zmien. Riadenie a vedenie zmien je náročná úloha. Budete musieť vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a z rámca vášho súčasného súboru nástrojov pre správu a dohľad. Zmena je však predvídateľná. Študenti sa naučia predvídať, ako budú ľudia reagovať a čo musia urobiť, aby bola zmena prijatá pozitívne. Ďalším cieľom je naučiť študentov plánovať, pripravovať a zvládať odpor, ktorý sa pri zavedení zmien môže objaviť. Absolvovaním predmetu si študent osvojí základné informácie o procese, ako vzniká potreba zmeny, a bude vedieť zmenu odkomunikovať a viesť. Ďalej sa študenti naučia používať nástroje na prípravu a implementáciu zmeny a osvoja si modely vhodné na plánovanie zmien v organizácii.

Predmet pracovné právo je súčasťou oblasti sociálneho práva, ktorému sa budeme v rámci tejto špecializácie venovať. Výučba sa zameriava na všeobecnú znalosť základných pojmov pracovného práva, na pracovný pomer – jeho vznik, zmeny a ukončenie – a na všetky inštitúty, ktoré na pracovný pomer nadväzujú. Ďalej sa objasňuje problematika agentúrneho zamestnávania, rôzne formy kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, odbory a kontrolná činnosť v oblasti pracovného práva.

Cieľom predmetu personálny manažment je zoznámiť študentov s modernými poznatkami v oblasti personálneho manažmentu a so spôsobmi jeho uplatňovania v slovenských, ale aj vo svetových firmách. Študenti sa budú zaoberať strategickým riadením ľudských zdrojov a otázkami, ktoré vnútorné a vonkajšie podmienky ovplyvňujú strategické riadenie ľudských zdrojov, získajú možnosť zoznámiť sa s personálnym manažmentom ako jedným z rozhodujúcich prvkov úspešného plnenia cieľov organizácie či podniku, ako aj so zákonitosťami jeho vzniku. Naučia sa rozumieť rozhodujúcemu významu motivácie prebiehajúcej v pracovnom procese a dokážu rozlišovať a ovládať jednotlivé spôsoby a možnosti získavania a výberu pracovníkov.

Podmienky prijatia:
Ukončené VŠ vzdelanie alebo relevantná prax na vedúcej alebo manažérskej pozícii
Spôsob a forma výučby:
Štúdium prebieha kompletne online, prostredníctvom e-learningového systému. Všetky študijné materiály sú dostupné online v študentskom systéme.
Jazyk výučby:
Štúdium v slovenčine
Dĺžka štúdia:
12 - 16 mesiacov
Začatie štúdia:
Individuálne. Program je možné študovať kompletne online. Začatie štúdia je závislé iba od vašich časových možností.
Študijné materiály:
Zahrnuté v cene štúdia (vlastné študijné materiály, sylaby, prezentácie a ďalšie študijné podklady)
Seminárne práce:
Rozsah seminárne práce je 10 - 16 normostrán
Zakončenie štúdia:
Záverečná práca (rozsah min. 30 normostrán)
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Zámocká 30
811 01 Bratislava
Slovenská republika
O INŠTITÚTUEuropean Business & Management Institute
O ŠTÚDIUŠtúdium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Institute je jednou z prestížnych manažérskych škôl pôsobiacich na Slovensku, v Českej republike, Nemecku a vo Francúzsku . Prioritou je pre nás kvalita štúdia a jeho pridaná hodnota, ktorú vidíme predovšetkým v zameraní na prax a reálne životné a pracovné situácie.

2023 © European Business & Management Institute

2023 © European Business & Management Institute