LLM Korporátne právo

Program Master of Laws so špecializáciou na korporátne právo sa zameriava na prehĺbenie znalostí a schopností predovšetkým v oblasti obchodného práva a problematiky s tým spojenej.

O PROGRAME

Program Master of Laws so špecializáciou na korporátne právo sa zameriava na prehĺbenie znalostí a schopností predovšetkým v oblasti obchodného práva a problematiky s tým spojenej. Poskytuje detailný pohľad na problematiku práv, vzťahov a správania fyzických a právnických osôb v obchodnom prostredí a sústreďuje sa na právnu prax týkajúcu sa korporácií a záležitostí súvisiacich so životným cyklom každej korporácie. Pozornosť sa teda venuje predovšetkým vzniku, financovaniu, správe a zániku obchodných spoločností. Tento program môžete študovať 100 % online.

 

PRÍNOSY ŠTÚDIA

Postgraduálne štúdium programu LLM so zameraním na korporátne právo je určené predovšetkým tým študentom, ktorí už disponujú určitou právnou praxou z oblasti práva obchodných korporácií a majú záujem rozšíriť si obzory s ohľadom na právne a ekonomické fungovanie týchto spoločností. Nielenže sa dozviete nové informácie, ale získate aj podnetné tipy a poznatky z praxe a naučíte sa svoje teoretické znalosti lepšie aplikovať na reálne životné situácie.

 

PRIEBEH ONLINE ŠTÚDIA

Celá výučba prebieha v študijnom systéme, ktorý je kompletne online. Celé štúdium teda môžete absolvovať z akéhokoľvek miesta. Postačí vám na to počítač a internetové pripojenie. Štúdiom, ktoré prebieha kompletne online, sa snažíme vyjsť v ústrety požiadavkám veľmi vyťažených manažérov, ktorí si nemôžu dovoliť tráviť čas cestovaním do školy či výučbou v škole.

Začiatok štúdia závisí len od vašich časových možností, určíte si ho vy. Nemusíte čakať na nasledujúci semester či mesiac. Začať môžete skutočne kedykoľvek. Keďže sa nevyžaduje dochádzka či prítomnosť na prednáškach, časový harmonogram štúdia si môžete zostaviť podľa svojich možností. Nemusíte sa teda obávať toho, že by ste štúdium nevedeli skĺbiť s prácou, rodinou či inými povinnosťami.

Po prijatí na študijný program získa každý študent prístup do študentskej sekcie. Táto sekcia predstavuje študijný systém, v ktorom nájdete všetky potrebné informácie a materiály. V priebehu celého štúdia môžete využívať konzultácie s lektormi prostredníctvom e-mailovej komunikácie či pomocou ďalších online nástrojov ako Teams či Skype. Na úspešné ukončenie LLM štúdia je potrebné absolvovať celkovo desať predmetov. Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým zodpovedanie testových otázok a vypracovanie seminárnej práce z každého predmetu v programe, ktorú následne lektor klasifikuje. Podľa voľby študenta prebieha štúdium v slovenskom alebo anglickom jazyku. Po ukončení všetkých predmetov dostanete zadanie záverečnej práce. Vypracovaním záverečnej práce sa štúdium ukončí. Následne vám vystavíme diplom a získate profesijný titul.

 

PREDMETY PROGRAMU

ďaka študijnému programu LLM, ktorého zmyslom je poskytnúť uchádzačom odborné znalosti v špecializovanej oblasti práva, získate medzinárodne uznávaný postgraduálny právnický titul. Určený je teda predovšetkým študentom s právnickým vzdelaním, ktorí si chcú zvýšiť kvalifikáciu a posunúť sa kariérne vyššie.

Tento predmet sa zameriava na inštitút podnikateľa a súvisiacu problematiku. Študenti sa zoznámia so základnou právnou úpravou podnikania a s ďalšími pojmami, ktoré úzko súvisia s úpravou podnikania. Dôraz sa kladie najmä na konanie podnikateľa a na špecifiká jeho postavenia v záväzkových vzťahoch.

Podmienky prijatia:
Ukončené VŠ vzdelanie alebo relevantná prax na vedúcej alebo manažérskej pozícii
Spôsob a forma výučby:
Štúdium prebieha klasickou alebo online formou pomocou e-learningu. Spôsob a forma výučby záleží na voľbe študenta. Všetky študijné materiály sú dostupné online v študentskom systéme.
Jazyk výučby:
Štúdium v slovenčine
Dĺžka štúdia:
12 - 16 mesiacov
Začatie štúdia:
Individuálne
Študijné materiály:
Zahrnuté v cene štúdia (vlastné študijné materiály, sylaby, prezentácie a ďalšie študijné podklady)
Seminárne práce:
Rozsah seminárne práce je 10 - 16 normostrán
Zakončenie štúdia:
Záverečná práca (rozsah min. 30 normostrán)
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Zámocká 30
811 01 Bratislava
Slovenská republika
O INŠTITÚTUEuropean Business & Management Institute
O ŠTÚDIUŠtúdium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Institute je jednou z prestížnych manažérskych škôl pôsobiacich na Slovensku, v Českej republike, Nemecku a vo Francúzsku . Prioritou je pre nás kvalita štúdia a jeho pridaná hodnota, ktorú vidíme predovšetkým v zameraní na prax a reálne životné a pracovné situácie.

2023 © European Business & Management Institute

2023 © European Business & Management Institute