MHA Master of Health Administration

Program MHA Master of Health Administration je určený predovšetkým manažérom a zástupcom stredného a vyššieho manažmentu pôsobiacim v oblasti zdravotníctva.

O PROGRAME

Program MHA Master of Health Administration je určený predovšetkým manažérom a zástupcom stredného a vyššieho manažmentu pôsobiacim v oblasti zdravotníctva. Je vhodný pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac nielen o manažmente v zdravotníctve, a tak prehĺbiť svoje znalosti, ale aj pre tých, ktorí si chcú štúdiom tohto programu zvýšiť hodnotu na trhu práce. Program zoznamuje študentov so základnými kategóriami manažmentu, ako je organizovanie, rozhodovanie, ovplyvňovanie či vedenie ľudí. Týka sa oblasti zdravotnej starostlivosti, a to tak vo svete, ako aj v miestnych podmienkach Slovenskej republiky. Je zameraný na podstatu manažmentu zdravotníckych služieb a verejného zdravia. Študenti sa naučia získavať, spracúvať a využívať informácie ako podklad na riadenie zdravotníckeho zariadenia. V tomto programe si študenti osvoja, ako účelne a efektívne riadiť zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti na úrovni nemocničného oddelenia. Tento program môžete študovať 100 % online.

 

PRÍNOSY ŠTÚDIA

Tento program sa detailne venuje praktickým zdravotným a prevádzkovým schopnostiam, ktoré vám pomôžu optimalizovať starostlivosť o pacientov, spravovať financie a vylepšovať prevádzkové operácie. Či už máte lekárske vzdelanie, alebo ste profesionálom v odbore, získate organizačné schopnosti potrebné na efektívne riadenie a vedenie ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Cieľom štúdia je orientovať sa v základných formách financovania jednotlivých typov zdravotníckych subjektov a zariadení. Študenti sa naučia definovať kvalitu poskytovaných služieb a používať kritériá hodnotenia kvality v zdravotníckych službách. Po úspešnom ukončení štúdia MHA získate prestížny profesijný titul MHA, ktorý sa uvádza za menom. Dostanete aj diplom o absolvovaní štúdia v slovenskom i anglickom jazyku.

 

PRIEBEH ONLINE ŠTÚDIA

Celá výučba prebieha v študijnom systéme, ktorý je kompletne online. Celé štúdium teda môžete absolvovať z akéhokoľvek miesta. Postačí vám na to počítač a internetové pripojenie. Štúdiom, ktoré prebieha kompletne online, sa snažíme vyjsť v ústrety požiadavkám veľmi vyťažených manažérov, ktorí si nemôžu dovoliť tráviť čas cestovaním do školy či výučbou v škole.

Začiatok štúdia závisí len od vašich časových možností, určíte si ho vy. Nemusíte čakať na nasledujúci semester či mesiac. Začať môžete skutočne kedykoľvek. Keďže sa nevyžaduje dochádzka či prítomnosť na prednáškach, časový harmonogram štúdia si môžete zostaviť podľa svojich možností. Nemusíte sa teda obávať toho, že by ste štúdium nevedeli skĺbiť s prácou, rodinou či inými povinnosťami.

Po prijatí na študijný program získa každý študent prístup do študentskej sekcie. Táto sekcia predstavuje študijný systém, v ktorom nájdete všetky potrebné informácie a materiály. V priebehu celého štúdia môžete využívať konzultácie s lektormi prostredníctvom e-mailovej komunikácie či pomocou ďalších online nástrojov ako Teams či Skype. Na úspešné ukončenie MHA štúdia je potrebné absolvovať celkovo desať predmetov. Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým zodpovedanie testových otázok a vypracovanie seminárnej práce z každého predmetu v programe, ktorú následne lektor klasifikuje. Podľa voľby študenta prebieha štúdium v slovenskom alebo anglickom jazyku. Po ukončení všetkých predmetov dostanete zadanie záverečnej práce. Vypracovaním záverečnej práce sa štúdium ukončí. Následne vám vystavíme diplom a získate profesijný titul.

 

PREDMETY PROGRAMU

Program MHA preklenuje priepasť medzi klinickým výcvikom a základnými organizačnými, manažérskymi a vedúcimi povinnosťami. S predmetmi, ktoré sú navrhnuté tak, aby konkrétne osvetlili systém zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike, získate úvod do praktických obchodných tém s aplikáciou v reálnom svete vrátane strategických plánov, rozpočtových stratégií, financovania, kompenzácií, dodržiavania predpisov a zabezpečenia kvality. Program sa zaoberá aj makroekonomickými silami, ktoré formovali súčasný systém zdravotnej starostlivosti.

Cieľom tohto predmetu je poskytnúť študentom základné informácie týkajúce sa plánovania, organizácie práce, motivovania ľudí či merania kvality a produktivity podriadených pracovníkov z pohľadu riadiacich osôb v zdravotníctve. Pozornosť sa venuje fungovaniu zdravotníckych zariadení, ich financovaniu, kontrole a kvalite práce na ich pracoviskách. Po úspešnom absolvovaní predmetu získajú študenti komplexný prehľad, ako fungujú zdravotnícke zariadenia, a to nielen z ekonomického, ale aj z personálneho pohľadu a so zreteľom na neustálu potrebu zvyšovania kvality práce.

V rámci predmetu sa študenti zoznámia so základnou koncepciou kvality starostlivosti v zdravotníctve v rámci SR, s pohľadom WHO na kvalitu starostlivosti v zdravotníctve, ako aj s fungovaním slovenskej legislatívy v tejto oblasti. Získajú komplexný prehľad o prevencii, diagnostike, liečbe a potrebách obyvateľstva, ktoré vo svojom súhrne s ohľadom na prax a lekársku vedu vytvárajú a určujú úroveň kvality starostlivosti v Slovenskej republike.

Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s právnou reguláciou vzťahov, ktoré vznikajú pri poskytovaní zdravotných služieb v Slovenskej republike. Dôraz sa kladie na základné podmienky, za ktorých možno poskytovať zdravotné služby, a na základné práva a povinnosti poskytovateľa zdravotných služieb, zdravotníckeho pracovníka a pacienta. Študenti si osvoja základné práva a povinnosti poskytovateľov zdravotných služieb, zdravotníckych pracovníkov, pacientov a ďalších subjektov, napríklad poisťovní alebo dodávateľov. Neopomína sa ani problematika ochrany súkromia pacientov pri poskytovaní zdravotných služieb, ktorá zahŕňa povinnú mlčanlivosť poskytovateľa zdravotných služieb a striktné pravidlá spracúvania zdravotnej dokumentácie.

Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s nástrojmi krízového manažmentu v organizácii a na príkladoch poukázať na ich aplikáciu v praxi, a to tak na strategickom, ako aj na operatívnom stupni riadenia organizácie. Ďalším cieľom predmetu je zoznámiť študentov so základnými východiskami a štruktúrou krízového manažmentu (poňatie, funkcie, vývojové štádia krízy, etapy procesu zvládania krízových javov, krízové plánovanie, orgány krízového riadenia, krízová pripravenosť podniku). Študent po absolvovaní predmetu dokáže porozumieť základným princípom krízového riadenia, realizovať základné opatrenia na stabilizáciu organizácie, následné naštartovanie dynamického rozvoja organizácie a budúcu optimalizáciu systému riadenia organizácie.

Predmet finančný management v zdravotníctve sa zameriava na ľudské, materiálne a finančné zdroje v oblasti zdravotníctva. Študenti sa zoznámia so základnými pojmami z oblasti zdravotníctva, dozvedia sa o spôsoboch financovania a merania výsledkov zdravotnej starostlivosti či merania produktivity a ekonomickej efektivity zdravotných služieb. Oboznámia sa aj s princípom riadenia nákladov a metodikou oceňovania zdravotníckych výkonov.

Cieľom predmetu je zoznámiť sa s problematikou poskytovania zdravotnej starostlivosti a s fungovaním systému zdravotného poistenia v Slovenskej republike. Študenti pochopia metódy a zásady v organizácii systému, ich význam a základné princípy. Predmet poskytuje prehľad o fungovaní systému zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia. Vychádza z ekonomickej podstaty zdravotných služieb. Rozdeľuje tieto zdravotné služby do jednotlivých systémov vo svete a porovnáva ich. Analyzuje systém verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike vrátane úlohy zdravotných poisťovní ako jedného z aktérov.

Cieľom predmetu personálny management je zoznámiť študentov s modernými poznatkami v oblasti personálneho manažmentu a so spôsobmi jeho uplatňovania v slovenských, ale aj vo svetových firmách. Študenti sa budú zaoberať strategickým riadením ľudských zdrojov a otázkami, ktoré vnútorné a vonkajšie podmienky ovplyvňujú strategické riadenie ľudských zdrojov, získajú možnosť zoznámiť sa s personálnym manažmentom ako jedným z rozhodujúcich prvkov úspešného plnenia cieľov organizácie či podniku, ako aj so zákonitosťami jeho vzniku. Naučia sa rozumieť rozhodujúcemu významu motivácie prebiehajúcej v pracovnom procese a dokážu rozlišovať a ovládať jednotlivé spôsoby a možnosti získavania a výberu pracovníkov.

Obsahom predmetu je „customer relationship management“ so zameraním na pacientov v oblasti zdravotníctva a poskytovania zdravotnej starostlivosti. Študenti získajú prehľad o princípoch uspokojovania potrieb pacientov a zákazníkov, o spôsoboch, akými možno zvyšovať spokojnosť pacientov a kvalitu poskytovaných služieb, ako aj o význame hodnotenia pacientov a zákazníkov v prostredí zdravotníckych zariadení. Neopomenú sa ani kľúčové faktory, ktoré rozhodujú o spokojnosti pacienta, komunikácia či firemná kultúra a jej vplyv na fungovanie vzťahu s pacientmi v rámci zdravotníckeho zariadenia.

Študenti sa v rámci tohto predmetu zoznámia so základnými možnosťami a princípmi odmeňovania a vzdelávania pracovníkov. Čiastkovým cieľom predmetu je pochopenie spôsobov výstavby vzdelávacích programov vo všetkých jeho fázach od analýzy vzdelávacích potrieb až po samotné hodnotenie vzdelávania. Študent absolvovaním tohto predmetu získa predstavu o riadení pracovného výkonu zamestnancov pomocou ich hodnotenia a následného odmeňovania. Po ukončení kurzu bude vedieť vykonať analýzu vzdelávacích potrieb a stanoviť ciele vzdelávania.

Cieľom predmetu je zoznámiť študentov so základnými znalosťami o vývoji a súčasných problémoch riadenia, s psychologickou teóriou riadenia a s uplatnením psychológie riadenia v praxi slovenských aj svetových firiem. Osvoja si aj úlohu psychológie v manažérskej praxi a personálnom riadení. Pochopia dôležitosť osobnosti manažéra, jeho vnútorných postojov, správania či komunikácie pri pôsobení na podriadených pracovníkov. Po absolvovaní predmetu študent disponuje základnými znalosťami potrebnými na úspešné vedenie tímu a tímovú prácu, ako aj pri základných praktických situáciách.

Podmienky prijatia:
Ukončené VŠ vzdelanie alebo relevantná prax na vedúcej alebo manažérskej pozícii
Spôsob a forma výučby:
Štúdium prebieha kompletne online, prostredníctvom e-learningového systému. Všetky študijné materiály sú dostupné online v študentskom systéme.
Jazyk výučby:
Štúdium v slovenčine
Dĺžka štúdia:
12 - 16 mesiacov
Začatie štúdia:
Individuálne. Program je možné študovať kompletne online. Začatie štúdia je závislé iba od vašich časových možností.
Študijné materiály:
Zahrnuté v cene štúdia (vlastné študijné materiály, sylaby, prezentácie a ďalšie študijné podklady)
Seminárne práce:
Rozsah seminárne práce je 10 - 16 normostrán
Zakončenie štúdia:
Záverečná práca (rozsah min. 30 normostrán)
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Zámocká 30
811 01 Bratislava
Slovenská republika
O INŠTITÚTUEuropean Business & Management Institute
O ŠTÚDIUŠtúdium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Institute je jednou z prestížnych manažérskych škôl pôsobiacich na Slovensku, v Českej republike, Nemecku a vo Francúzsku . Prioritou je pre nás kvalita štúdia a jeho pridaná hodnota, ktorú vidíme predovšetkým v zameraní na prax a reálne životné a pracovné situácie.

2023 © European Business & Management Institute

2023 © European Business & Management Institute